behrangi

همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون

همه چیز درباره اکراه و اضطرار از منظر قانون

اکراه در قانون مدنی در مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ مورد بحث قرار گرفته است. دکتر کاتوزیان در تعریف اکراه گفته است اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی اسـت کـه بـه که منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل ،حقوقی وارد میشود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد. اکراه از موارد عیوب اراده به شمار میآید و موجب عدم نفوذ معامله است و نه بطلان؛؛
نکات کاربردی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

نکات کاربردی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دینماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی در رابطه با معامله به قصد فرار از دین میباشد.ماده ۲۱۸ میگوید هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معاملـه باطل است. دلیل بطلان چنین معامله ای صوری بودن آن است چرا که معامله ای که بدون قصد انشاء باشد محکوم بـه بطلان است.تفاوت ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر در این است که در ماده ۲۱۸ معامله صوری است و قصد واقعی وجود معامله باطل است اما در ماده ۲۱۸ مکرر معامله به طور واقعی انجام میشود و بین متعاملین نافذ است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و مبنای این ماده نیز قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی است.؛
اصل آزادی قرارداد ها و نکات کاربردی آن

اصل آزادی قرارداد ها و نکات کاربردی آن

کاربران ارجمند سایت حقوقی اتهام ماده ۱۰ قانون مدنی این اصل را اینگونه بیان می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی(طرفین قرارداد) که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».قانونگذار با وضع این ماده دامنه اعتبار اراده را وسعت بخشیده و تعهداتی که به موجب قراردادهای خصوصی و خارج از قالب عقود معین به وجود میآید را به رسمیت شناخته است. باشند. قراردادهای خصوصی جهت نافذ بودن نباید مخالف قوانین ،آمره اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند.؛