آخرین مطالب

نکات کاربردی تامین خواسته

نکات کاربردی تامین خواسته

مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تأمین خواسته اختصاص دارد.تأمین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی میباشد، اصولاً تأمین خواسته تنها در دعاوی مالی جریان دارد چرا که ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م در بیان اقسام تأمین بیان می:دارد تأمین در