آخرین مطالب

الزام به تنظیم سند رسمی
نکات کاربردی الزام به تنظیم رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی معامله طرفین بار تنظیم سند رسمی از متفرعات و لوازم و نتایجی است که به موجب عرف و عادت بار میشود و متعاملین را به اجرای آن ملزم مینماید لذا در رسیدگی به این دعوا - الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول - دو امر اساسی باید وجود داشته باشد