آخرین مطالب

در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مواد ۱۰۹ الی ۱۳۵ قانون مدنی به احکام» و آثار املاک نسبت به املاک «مجاور» اختصاص دارد اصل بر اشتراک دیوار بین دو ملک است مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد صاحب دیوار میتواند از إذن خود راجع به نهادن سر تیر بر روی دیوار رجوع کند مگر اینکه به وجه