آخرین مطالب

نکات کاربردی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
از سایت اتهام میخوانید

نکات کاربردی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دینماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی در رابطه با معامله به قصد فرار از دین میباشد.ماده ۲۱۸ میگوید هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معاملـه باطل است. دلیل بطلان چنین معامله ای صوری بودن آن است چرا که معامله ای که بدون قصد انشاء باشد محکوم بـه بطلان است.تفاوت ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر در این است که در ماده ۲۱۸ معامله صوری است و قصد واقعی وجود معامله باطل است اما در ماده ۲۱۸ مکرر معامله به طور واقعی انجام میشود و بین متعاملین نافذ است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و مبنای این ماده نیز قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی است.