آخرین مطالب

نکات کاربردی اعسار+رای وحدت رویه

نکات کاربردی اعسار+رای وحدت رویه

مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اعسار» مــی پـردازد و قانون اعسار مصوب ۱۳۱٣/٩/٢٠ قانون خاص در زمینه اعسار میباشد. اعسار دو گونه است: اعسار از پرداخت هزینه دادرسیاعسار از پرداخت محکوم به معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن بـه طـورموقت